Wrocławska Rada
Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych

cropped-logo-NOT-z-R-white

Regulamin XLIX Wrocławskich Dni Nauki i Techniki

Regulamin XLIX Wrocławskich Dni Nauki i Techniki

 1. XLIX Wrocławskie Dni Nauki i Techniki, których realizację opisuje niniejszy regulamin, obejmują wykłady, prelekcje, seminaria, konferencje, wystawy, koncerty organizowane  przez Wrocławską Radę FSNT NOT w budynku NOT-u we Wrocławiu (ul. Piłsudskiego 74). W dalszej części regulaminu będą one nazywane WDNiT.
 2. Organizatorem WDNiT jest Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą we Wrocławiu (50-020), ul. Piłsudskiego 74, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000087550, NIP: 897-14-70-770, zwaną w dalszej części dokumentu Organizatorem.
 3. Każdy uczestnik WDNiT ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 4. W wydarzeniu WDNiT może uczestniczyć osoba, która została zarejestrowana za pośrednictwem internetowego formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie Organizatora: (www.rezerwacje.not.pl) i została wpisana na listę uczestników WDNiT. 
 5. Liczba miejsc w każdym wydarzeniu WDNiT jest ograniczona. W zgłoszeniach obowiązuje zasada pierwszeństwa.
 6. Udział w wydarzeniach Wrocławskich Dni Nauki i Techniki jest bezpłatny.
 7. Wydarzenia w ramach WDNiT odbywają się w salach wykładowych wskazanych przez Organizatora. Organizator zapewnia spełnienie przez sale wymagań BHP oraz higieny pracy. 
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sali, w której będzie prowadzone wydarzenie WDNiT. W przypadku zdarzeń losowych lub innych niezależnych od Organizatora przyczyn uniemożliwiających skorzystanie z określonej sali wykładowej w budynku NOT-u, Organizator ma prawo przełożyć wydarzenie do innej sali  w gmachu NOT-u – o czym uczestnicy zostaną poinformowani stosownymi komunikatami zamieszczonymi w budynku NOT-u.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania oraz wykorzystywania do celów reklamowych informacji, zdjęć, filmów o WDNiT.
 10. Wszelkie zmiany oraz szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wydarzeń 
  w ramach WDNiT będą umieszczane na stronie internetowej Organizatora: www.not.pl
Scroll to Top